Obchodné a reklamačné podmienky

Stanovujúce všeobecné obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom (predávajúcim a objednávateľom) kupujúcim

 1. Prevádzkovateľom ( predávajúcim) v internetom obchode: littlebird.sk, Firma: Mpstar, s.r.o., Viktora Bilčíka 2722/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 52321541 zapísaný v OR okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38059/R.

 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odošle formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov).

 3. Pri objednávaní ako fyzická osoba – neplatiteľ treba uviesť meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba je potrebné v objednávke uviesť obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

 4. K akceptácií objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave Vašej objednávky ( napr.: objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).

 5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, slovenská pošta) alebo prevádzkovateľ dodá tovar na základe dohody s objednávateľom a tovar bude pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolnosti identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

 6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

 7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru ( meno / obchodné meno, adresa, telefón).

 8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane objednávateľ e-mailom.

 9. V prípade, ak objednávateľ neprevezme tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení ( zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takomto prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná spáva e-mailom alebo bude kontaktovaný telefonicky so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na výzvu zaslanú e-mailom bude mať objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy zaslať odpoveď. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

 10. Objednávateľ ako súkromná osoba (spotrebiteľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho, e-mailom na adrese info@littlebird.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, za predpokladu, že objednávateľ hodnoverne preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom, v stave ako pri prevzatí tovaru ( ale nie formou dobierky ). Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri odstúpení od zmluvy objednávateľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-mailom potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie sú dopravné náklady a ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené ( akciové ) ceny tovaru sú zreteľne označené ( ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá počas doby trvania uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 12. Ceny poštovného sú platné v rámci Slovenska. V prípade, ak sa objednávateľ momentálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne telefonicky alebo e-mailom. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe žiadosť objednávateľa môže byť poštovné účtované za každú zásielku osobitne.

 13. Záručné podmienky sú uvedené v reklamačnom poriadku.

 14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo uvedením nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

 15. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovať prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je prevádzkovateľ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mailom potvrdenie o prijatí jeho objednávky. Prevádzkovateľ v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

  • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
  • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
  • zľava na tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

  Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhradu kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe tovaru, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

 16. Osobné údaje objednávateľa spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ súhlasí aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou ( e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonicky, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo on-line režime na web stránke internetového obchodu pri prihlásení.

 17. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácií môže obdržať správy o ponukách tovaru, akciách a novinkách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez link, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

 18. Na obchodné vzťahy ( ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť ) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

 19. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávaj elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 20. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

 21. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splanená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Fakturačné údaje predávajúceho:

Mpstar s.r.o.
Viktora Bilčíka 2722/35
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

IČO: 52 321 541
DIČ: 2120976000
IČ DPH: SK 2120976000

Web: www.littlebird.sk
E-mail: info@littlebird.sk
Tel.: +421 951 210 060

 

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou Mpstar, s.r.o. so sídlom Viktora Bilčíka 2722/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 52321541 zapísaný v OR okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38059/R ( ďalej len „Predávajúci“ ) zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a služieb ( ďalej len „reklamácia“ ) a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka

Reklamačné oddelenie: Ing. Miroslava Tomčíková, e-mail: info@littlebird.sk, tel.č.: +421 951210 060.

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je dokument, ktorý upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Ako doklad o záruke ( záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad ( faktúra – ďalej len záručný list ) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorenými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

2. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovený doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – spotrebiteľom. Záruka začína plynúť od prevzatia kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prevziať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezprostredne o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle +421 951 210 060, alebo  e-mailom info@littlebird.sk.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľskou službou,
 • Oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa,
 • Poškodenie zavinené doručovateľskou službou.

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare:

 • Ak ide o vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu,
 • Ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • Ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • Spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • Ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • Ak vada tovaru vznikla nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • Ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci,
 • Ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním.

3. Postup reklamácie tovaru

V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formuláru dostupného na našej stránke. Pri uplatňovaní reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu využiť dostupný reklamačný formulár.

Po prijatí vyplneného reklamačného formuláru bude kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a o začatí reklamačného konania.

Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácia sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho na adrese info@littlebird.sk.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • Doručenie reklamovaného tovaru (po výzve).
 • Priloženie fotodokumentácie,
 • Kópia dokladu o nákupe,

4. Doručenie reklamovaného tovaru

Kupujúci doručí tovar predávajúcemu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Kupujúci doručí tovar predávajúcemu až po predchádzajúcom odsúhlasení predávajúcim telefonicky, alebo elektronickou poštou.

Tovar určený na reklamáciu je kupujúci povinný doručiť na adresu:

Mpstar, s.r.o.
Viktora Bilčíka 2722/35
915 01  Nové Mesto nad Váhom.

Tovar zaslaný k reklamácií odporúčame poslať ako doporučenú zásielku.

Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať spolu s  faktúrou, prípadne jej kópiou. Predávajúci odporúča priložiť taktiež vyplnený reklamačný formulár. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, alebo tieto nie sú čitateľné, alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, alebo nedôjde vôbec k jeho odovzdaniu, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Tým však nie je dotknuté právo kupujúceho na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku späť kupujúcemu po vybavení reklamácie budú v prípade uznania reklamácie uhradené predávajúcim

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nadradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom zákazník si nebude želať podobný výrobok, vráti sa zákazníkovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.

V prípade uznania reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. 

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie.

5. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Mpstar s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
mail: tn@soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 07.03.2021.
Prevádzkovateľ internetového obchodu littlebird.sk si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

 

 
Viktora Bilčíka 2722/35 - 915 01 Nové Mesto nad Váhom